Biuletyn Informacji Publicznej Fundacji Widzialni

Statut Fundacji Widzialni

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Widzialni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Bliźniuk-Bazydło zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Magdalenę Królak-Pojnar w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II, w dniu 24 lipca 2009r.
 3. Użyte w Statucie wyrażenia oznaczają:

Wykluczenie cyfrowe – podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci Internet i jej zasobów ze szczególnym uwzględnieniem stron internetowych oraz osoby bez takich możliwości. Na wykluczenie cyfrowe narażone są następujące grupy społeczne:

 • osoby niewidome i niedowidzące
 • osoby głuche i głucho niewidome
 • osoby niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie
 • osoby z ADHD
 • dyslektycy
 • osoby z zaburzeniami rozpoznawania barw (np. daltoniści)
 • osoby biedne
 • społeczności z biednych regionów
 • osoby starsze
 • osoby korzystające ze starych typów komputerów
 • osoby korzystające z wolnych łączy internetowych (modem, GPRS)
 • osoby korzystające z przeglądarek tekstowych oraz urządzeń mobilnych

W3C (World Wide Web Consortium) - jest to światowa organizacja zrzeszająca ponad 400 spośród największych firm, instytucji, organizacji, uczelni z całego świata. Zadaniem jej jest wyznaczanie standardów tworzenia i przesyłania stron internetowych. Do publikowanych przez W3C rekomendacji stosuje się cały cywilizowany świat.

IT - Technologia informacyjna (akronim od ang. Information Technology) - jedna z dziedzin informatyki, łącząca telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
  działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, oznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, społecznemu i zawodowemu, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. przeprowadzanie badań dostępności stron internetowych dla osób narażonych
  na wykluczenie cyfrowe (audyt strony internetowej),
 2. tworzenie standardów i wytycznych dla twórców stron internetowych,
 3. opracowywanie stron internetowych dostępnych dla niepełnosprawnych,
 4. organizowanie cyklicznego konkursu „Strona Internetowa Bez Barier”,
 5. organizowanie konferencji,
 6. konsultacje z organizacjami administracji rządowej i samorządowej dotyczące wprowadzania nowych ustaw i regulacji ułatwiających niepełnosprawnym korzystanie
  z zasobów internetowych
 7. promowanie idei dostępności stron internetowych określonych przez światową organizację W3C,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 9. działalność oświatową polegającą na kształceniu kadr działów IT, studentów z zakresu tworzenia stron dostępnych dla osób niepełnosprawnych a w szczególności osób niewidomych
 10. przeprowadzanie szkoleń, wykładów, prezentacji
 11. współpracę z ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce i zagranicą
 12. wspieranie placówek oświatowych poprzez dostarczanie rozwiązań internetowych
 13. prace i działalność badawczą z zakresu nowych technologii, sytuacji i statusu osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym bądź społecznym oraz monitorowania środowisk osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem
 14. inicjatywy prospołeczne na rzecz powszechnej edukacji cyfrowej
 15. realizację działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych
 16. wsparcie placówek oświatowych i innych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące złotych).

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji osób prawnych,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku fundacji,
  5. odsetek bankowych,
  6. działalności gospodarczej.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
  na działalność statutową.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
  1. 58.11. Z – wydawanie książek
  2. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
  3. 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem
  4. 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  5. 62.03.Z – działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi
  6. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  7. 63.12.Z - działalność portali internetowych,
  8. 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  9. 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  10. 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej
  11. 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana
  12. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  13. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  14. 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
  15. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  16. 74.30.Z - działalność związana z tłumaczeniami.

Rozdział V. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 1 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Kadencja członków Rady pełniących swoją funkcję w chwili zmiany statutu staje się kadencją na czas nieoznaczony.

 3.  Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Gdy w składzie Rady nie ma ani jednego członka Rady, uprawnienie do powołania jednego członka Rady ma Zarząd. W razie braku członków Zarządu uprawnienie do powołania członków Rady przysługuje Fundatorowi.
 4. W skład Rady pierwszej kadencji wchodzą:
  • Artur Marcinkowski – Przewodniczący
  • Marek Zwoliński – Zastępca Przewodniczącego
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia,
  2. śmierci członka.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 7. Dobrowolne wystąpienie, o którym mowa w ust. 5 członek Rady zgłasza na piśmie do Przewodniczącego Rady. Jedyny członek Rady swoje wystąpienie zgłasza na piśmie do członka Zarządu. 
 8. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji decyzją Rady Fundacji w przypadku:
  1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
  2. nienależytego wypełniania obowiązków lub działania na szkodę Fundacji
  3. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wyrażanie pisemnej zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Fundacji o wartości powyżej 10.000  złotych,
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 3. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, przy czym Rada może powoływać i odwoływać Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu,
 6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków
  dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych uchwałą Rady Fundacji na czas niekreślony.
 2. Pierwszy Skład Zarządu powołuje Fundator.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. odwołania przez Radę Fundacji,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  3. śmierci członka Zarządu.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  8. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. W przypadku braku Prezesa Zarządu posiedzenia zwołuje Wiceprezes lub dowolny członek Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 18

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj inni członkowie łącznie. W przypadku braku Prezesa oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może również składać pełnomocnik ustanowiony zgodnie z zasadami reprezentacji Fundacji.
 3. W sprawach, które powodują zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Fundacji o wartości powyżej 10.000  złotych Zarząd Fundacji zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Rady na dokonanie czynności prawnej. Brak pisemnej zgody Rady nie powoduje nieważności czynności prawnej. Członek Zarządu ponosi jednak odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Fundacji za szkody wyrządzone wskutek dokonania czynności prawnej bez zgody Rady wyrażonej na piśmie.
 4. W umowie między Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji w formie pisemnego aneksu. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

§ 21

 1. Fundacja trwa również po śmierci Fundatora przez czas nieoznaczony. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw polityki społecznej. Pierwszymi likwidatorami są członkowie Zarządu lub inne osoby powołane przez Radę Fundacji. Likwidatorzy są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji. Likwidatorzy mogą również podjąć decyzję o nieupłynnianiu majątku w całości lub w części i przekazaniu go na cele, o których mowa w ust. 4. Nowe interesy likwidatorzy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Zarząd Fundacji:

 1. Członek Zarządu
  Przemysław Marcinkowski
 2. Członek Zarządu
  Marcin Luboń

Rada Fundacji:

 1. Przewodniczący Rady Fundacji
  Artur Marcinkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Fundacja Widzialni
Data utworzenia:2015-04-07
Data publikacji:2015-04-07
Osoba sporządzająca dokument:Hanna Soroka
Osoba wprowadzająca dokument:Hanna Soroka
Liczba odwiedzin:13274

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-10-26 10:14:08Hanna SorokaAktualizacja danychStatut Fundacji Widzialni